.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว กำหนดเวลากิจกรรมวิชาการและหวันหยุดของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๒
วันที่ประกาศวันที่ 26-07-2016 เวลา 11-25-38
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กำหนดเวลากิจกรรมวิชาการและหวันหยุดของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) 
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๒

   เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึกกำหนดตารางเวลาสำหรับกิจกรรมต่างๆ ไว้

รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบ
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 11-25-38_26-07-2016_25072016143105.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย