.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
วันที่ประกาศวันที่ 19-05-2016 เวลา 11-34-00
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
1. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
    - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   จำนวนที่เปิดรับ  15 คน
2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
    - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   จำนวนที่เปิดรับ   60 คน
    - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  จำนวนที่เปิดรับ  40 คน
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
    - สาขาวิชาการจัดการภาครัฐแนวใหม่  จำนวนที่เปิดรับ 20 คน

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สนง.บัณฑิตวิทยาลัย (อาคาร 14 ชั้น 8) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.59 - 31 ก.ค.59 (เวลา 09.00-15.00 น.) 
รายละเอียดเพิ่มเติม 0-5688-2288 , 0-5621-9100 ต่อ 1210-1213 หรือ 09-7924-5216
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 13-42-53_24-05-2016_1_2559.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย