.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว กำหนดการสอบประมวลความรู้นักศึกษาป.โทสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนรุ่นที่16ห้อง1
วันที่ประกาศวันที่ 05-03-2016 เวลา 10-17-29
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว

        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  กำหนดให้มีการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 16 ห้อง 1 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ดังนี้

ยื่นคำร้องขอสอบ          ระหว่างวันที่ 1-20 มีนาคม พ.ศ. 2559  (ค่าธรรมเนียมการสอบ คนละ 500 บาท)
กำหนดการสอบและสถานที่สอบ        วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559  สถานที่สอบอาคาร 14 ชั้น 7 ห้อง 14702
        หมวดวิชาสัมพันธ์ (จำนวน 40 คะแนน)   เวลา 09.00-12.00 น.     
                             (การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน สถิติและการวิจัย)
        หมวดวิชาเฉพาะด้าน (จำนวน 60 คะแนน)  เวลา 13.00-16.00 น.
                             (การพัฒนาหลักสูตร
 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ)
 หมายเหตุ  เกณฑ์การวัดและประเมินผลแต่ละวิชาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 10-11-37_09-03-2016_Comprehensive.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย