.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
วันที่ประกาศวันที่ 11-12-2015 เวลา 14-58-17
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวเพื่อให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ จึงให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรการสอน มาดำเนินการเทียบโอนรายวิชาจากหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ สัมฤทธิบัตร โดยเทียบโอนรายวิชาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และชำระเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชา หน่วยกิตละ ๑๐๐ บาท ณ กลุ่มงานคลัง อาคาร ๑๔ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หากเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเทียบโอนจะไม่สามารถดำเนินการเทียบโอนได้

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

           ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 15-08-11_11-12-2015_ThetransferCourse.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย