.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์ การเลือกแผนการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ประกาศวันที่ 09-08-2015 เวลา 16-42-11
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว

แผนการเรียน แผน ก(2)  คือ นักศึกษาต้องจัดทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

                รายวิชา 1165903 วิทยานิพนธ์ (Thesisลงทะเบียนจำนวน   12 หน่วยกิต

ศึกษา และวิจัยปัญหาทางด้านการบริหารการศึกษาอย่างลุ่มลึกที่เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการ การนำทฤษฎีและหลักการมาใช้ในการแก้ปัญหาการบริหารการศึกษา โดยอาศัยเทคนิควิธีวิจัยและการค้นหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษา

 

                   แผนการเรียน แผน ข  คือ นักศึกษาต้องจัดทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

                รายวิชา 1165902 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ลงทะเบียนจำนวน  6 หน่วยกิต

ศึกษาค้นคว้าตามความสนใจอย่างลึกซึ้งในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์

*หมายเหตุ*

1. ผลงานวิทยานิพนธ์ และ การศึกษาค้นคว้าอิสระ   จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ สิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)

2. การเลือกแผนการเรียนให้แจ้งผ่าน หมายเลขโทรศัพท์ 056-882288 หรือ E-mail : graduate@nsru.ac.th

3. เมื่อนักศึกษาเลือกแผนการเรียนแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนได้

ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 16-44-33_09-08-2015_is.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย