.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15
วันที่ประกาศวันที่ 12-02-2015 เวลา 16-51-55
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15
วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ระยะเวลาดำเนินการ
1. เริ่มรับบทความ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
2. วันสุดท้ายของการรับบทความ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558
3. วันสุดท้ายของการประกาศผลงานที่ได้รับคัดเลือก วันที่ 30 มิถุนายน 2558
4. จัดประชุมสัมมนาวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558
**หมายเหตุ**
บทความดีเด่นจะได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
(Print ISSN : 2286-9832 Online ISSN : 2408-1647, Impacy Factor = 0.20.
in 2013 by TCI)
ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย