.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์ คำชี้แจงหลังยื่นขอสำเร็จการศึกษา
วันที่ประกาศวันที่ 30-01-2015 เวลา 16-37-17
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
1. การอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษาจะดำเนินการอนุมัติผลฯ ทุกวันที่ 25 ของเดือน
และเข้าอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนถัดไป
2. นศ. ตรวจสอบรายชื่อการอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา และกำหนดระยะเวลาการรับ
Transcript และใบรับรองคุณวุฒิจากเว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย หัวข้อ
(รายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา)
3. สนง.บัณฑิตฯ แจ้งกำหนดระยะเวลาการรับ Transcript ตาม E-mail ที่ นศ.
แจ้งไว้ในคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (บศ.27)
4. สนง.บัณฑิตฯ จัดส่งไปรษณียบัตรให้  นศ.  เพื่อนำมายื่นติดต่อรับ Transcript
และใบรับรองคุณวุฒิ  ได้ที่ "กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล"  (อาคาร 14 ชั้น 1)
หรือ กรณีไม่ได้รับไปรษณียบัตร แต่มีรายชื่ออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาแล้วให้ นศ.
ติดต่อรับได้ตามกำหนดระยะเวลาที่แจ้งไว้ตามเว็บไซต์ข้อที่ 2
5. นศ. นำ Transcript  และใบรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริง ยื่นแสดงเป็นหลักฐาน
เพื่อขอรับเงินค่าประกันของเสียหายคืนที่ "กลุ่มงานการเงิน" (อาคาร 14 ชั้น 1) 
(กรณีให้ผู้อื่นรับแทนต้องใช้หนังสือมอบฉันทะ)
6. สนง.บัณฑิตฯ จัดส่งหนังสือแจ้งกำหนดการรับปริญญา
(หลังจากทราบกำหนดการ การรับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว)

ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย