.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศ ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ และขั้นตอนการดำเนินการค้นคว้าอิสระ
วันที่ประกาศวันที่ 13-11-2014 เวลา 16-06-35
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว1. การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ให้นักศึกษาส่งเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์นี้แก้ไขแล้ว เพื่อขออนุมัติการจัดทำวิทยานิพนธ์ภายใน 30 วัน นับจากวันสอบ
2. การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาะดับปริญญาโทและปริญญาเอก ให้นักศึกษาแก้ไข ตรวจรูปแบบ และส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (เข้าเล่มเรียบร้อยแล้ว) ภายใน 60 วัน นับจากวันสอบ
3. หากนักศึกษาแก้ไขดำเนินการตามกำหนด ต้องลงทะเบียนขอสอบวิทยานิพนธ์ใหม่ โดยไม่สามารถขยายเวลาการส่งได้
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 16-06-35_13-11-2014_20072556.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย