.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2 เพิ่มเติม)
วันที่ประกาศวันที่ 31-05-2014 เวลา 17-11-00
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2 เพิ่มเติม) ในวันที่ 1-29 มิถุนายน 2557
1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 20 คน
2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 30 คน
3. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 30 คน
4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 25 คน
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา จำนวน 20 คน
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเกษตร จำนวน 20 คน
7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐแนวใหม่ จำนวน 30 คน
8. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 15 คน

*หลักฐานประกอบการสมัคร*
1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่มหาลัยกำหนด ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป กรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน
2. บัตรประจำตัวผู้สมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวราชการ จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
5.สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
6. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล จำนวน 1 ชุด

*การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา*
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบที่ 2) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
2. สอบคัดเลือก (รอบที่ 2) ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น.
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 2) ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย http://gs.nsru.ac.th/
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 15-32-29_07-06-2014_02.pdf
ไฟล์ที่2 คือ 15-32-29_07-06-2014_02.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย