.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
รายงานการประเมินตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย ปี 2556
รายงานการประเมินตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย ปี 2555
รายงานการประเมินตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย ปี 2554
รายงานการประเมินตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย ปี 2553
รายงานการประเมินตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย ปี 2552
รายงานการประกันคุณภาพภายใน
ประมวลผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน