.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
ตารางเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ตารางเรียนระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
ตารางเรียนระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
ตารางเรียนนักศึกษา บัณฑิตศึกษา ระดับ ป.เอก/ ป.โท/ และ ป.บัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2559
[แก้ไข]ตารางเรียนนักศึกษา ปริญญาโท-บริหารการศึกษา-รุ่นที่-18-ห้อง-1 ภาค1/59
ตารางสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2559
ตารางเรียนนักศึกษา บัณฑิตศึกษา ระดับ ป.เอก/ ป.โท/ และ ป.บัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2559
ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558
ป.โท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558
ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558
ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2558 (ป.โท)
ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2558 (ป.เอก)
ตารางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต/หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 1/2558
ตารางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต/หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 3/2557
ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท และ ป.เอก ภาคเรียนที่ 2/2557