.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ งามนิล
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
ตารางเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ตารางเรียนระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
ตารางเรียนระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
ตารางเรียนนักศึกษา บัณฑิตศึกษา ระดับ ป.เอก/ ป.โท/ และ ป.บัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2559